[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
De historie
De vroegere situatie zoals die op oude kaarten zichtbaar is, biedt aanknopingspunten. Een eeuwenoude
route over de velden die de verbinding vormde tussen het veldkruis aan de westzijde van het plangebied en de kerk van Peij kan in haar verloop binnen het plangebied worden hersteld en in de nieuwe situatie worden geïntegreerd. Dit levert een kenmerkende oost-west structuurlijn voor het
woongebied. De bijzonderheid van deze historische lijn eist een passende vertaling.
Gebroek
Gebroek is een buurtschap aan de zuidzijde van het plangebied, dit ligt op de rand van de hoger gelegen zandige vlakten en de ingesneden laagten van de Kanjelbeek en de Middelgraaf. Hier ligt het natte natuurgebied De Doort. Gebroek bezit een losse, gevarieerde verkavelingstructuur. Het buurtschap bestaat uit een stelsel van min of meer rechte en duidelijk gebogen straten. Wegen uit verschillende richtingen komen bijeen op pleinachtige ruimtes. De openbare ruimte profi elen zijn gevarieerd en informeel, erfgrenzen zijn vaak groen. Ze bieden een charmante verschijning: dorps
en ongedwongen.
De karakteristiek van Gebroek met zijn bijzondere ruimtelijke structuur bieden thema’s voor het  nieuwe woongebied ten aanzien van verkaveling en openbare ruimtes.
Het nieuwe woongebied komt tussen Gebroek en Echt in te liggen en mag geen obstakel tussenbeide worden. Deze constatering is omgedraaid in de vraag: hoe kan de nieuwe woonomgeving als aantrekkelijke verbinding functioneren tussen Gebroek en Echt. Dit levert een tweede structuurlijn in het plan in noord-zuid richting die in de toekomst kan worden doorgezet tot het gemeentehuis. Deze verbinding is meer dan een lijn. Het is een centrale zone die vooral aansluit bij de
karakteristiek van Gebroek.
De veldkruis en kapel  Rondom en in het plangebied liggen verschillende veldkruizen. Deze zijn gelegen aan de Gildelaan
en de Mulderstraat en nabij een aantal monumentale bomen. In Gebroek is een veldkruis aanwezig, welke in de huidige situatie op een enigzins verloren plek ligt. Voor de nieuwe situatie bieden de aanwezigheid van dit veldkruis en de bomen de kans om tot een meer betekenisvolle plek te worden omgevormd, waar routes bijeenkomen. De in de plannen herstelde oost-west structuurlijn kent ook een grotere betekenis toe aan het veldkruis gelegen aan het einde van de
historische route en die aan de Gildelaan.
  
Blog
Geschiedenis
Welkom
Geschiedenis van Gebrook